คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 40
ทั้งหมด : 4,464,359
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง เทศบาล ตำบลกำแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหารตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
          ทิศใต้ ติดต่อกับ  คลองละงู
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง และคลองละงู 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   คลองปากปิง และคลองละงู ตลอดแนว

การเดินทางติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง
          - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 52 กิโลเมตร
          - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 100 กิโลเม
          - เทศบาลตำบลกำแพงห่างจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร
          - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 170 กิโลเมตร
          - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,140 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ 
          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลกำแพง เป็นที่ราบมีคลองละงู คลอง ปากปิง และลำห้วยต่าง ๆ เป็นอาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการบริการต่างๆ

ลักษณะภูมิอากาศ 
          สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยทั่วไป คือ มีสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกในห้วงระยะเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฤดูร้อนจะอยู่ในห้วงระยะเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80% มีปริมาณน้ำฝนตก เฉลี่ยทั้งปี 2,379.9 มิลลิเมตร

สภาพเศรษฐกิจ
         ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขาย รองลงมาคือ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 45,000 บาท/คน

สภาพทางสังคม
          สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอื่น ๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก บริเวณริมถนนสายหลัก และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยปกติสุข

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-338 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.