คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 801
ทั้งหมด : 4,464,303
 
 
ประวัติศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง

      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ เด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น เทศบาลตำบลกำแพง ผู้บริหารมัสยิดอำเภอละงู และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและพิจารณาในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยเทศบาลตำบลกำแพงได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน  ภาพถ่ายพร้อมรายชื่อคณะกรรมบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้กับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   และได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง”ซึ่งมี นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  เป็นประธานคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์ฯ  ผู้บริหารมัสยิดอำเภอละงู และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู เป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ
      
      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 1188  ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอำเภอละงู  (อาคารคิวรถตู้หาดใหญ่ – ปากบารา ) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  โทร.074-781382  http://www.kumpangcity.go.th

      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง เปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550  โดยมี
นายสมพิศ  หาญณรงค์ นายอำเภอละงู นายสัมฤทธิ์    เลียงประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง สมาชิกเทศบาลตำบลกำแพง หน่วยงานราชการในอำเภอละงู  เยาวชน ประชาชน ในอำเภอละงู ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง พร้อมเข้ารับการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต อีกด้วย.

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-338 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.