คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 805
ทั้งหมด : 4,464,307
 
 
วัตถุประสงค์

      1.  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข้อมูลข่าวสาร  ให้กับเยาวชน  กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผู้สูงอายุ  ตลอดจน ประชาชนในชุมชน
      2. เพื่อรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจของคนในชุมชน.
      3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ของแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชน โดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรรม การสร้างอาชีพ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ของแต่ละชุมชนได้ด้วยอินเตอร์เน็ต

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-338 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.