จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 131
ทั้งหมด : 2,912,074

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ชั้น 2 

เทศบาลตำบลกำแพง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นำโดย นายเลิศศักดิ์  พิพิธิภัณฑ์ 

ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ซึ่งแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ และประเด็นการพัฒนา ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 เวลา : 18:39:29


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย