จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 136
ทั้งหมด : 2,912,079

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ชั้น 2 

เทศบาลตำบลกำแพง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดย นายวิชิต  แซ่ลิ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง

หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ซึ่งจะนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกียวข้อง ต่อไปวันที่ : 14 มิ.ย. 2562 เวลา : 15:48:23
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย