จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 141
ทั้งหมด : 2,912,084

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ว่าด้วยญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยและญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 22 ส.ค. 2562 เวลา : 06:58:41
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย