จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 479
ทั้งหมด : 2,689,362

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เทศบาลตำบลกำแพงรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดพิธิมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552   
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้อง ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ถ.ราชดำเนินนอก กทม.  ซึ่ง
เทศบาลตำบลกำแพงได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 
โดยมีนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  รับโล่เกียรติยศรางวัลพระปกเกล้า  ประจำปี 2552
และนายฮาเสส หนูวงศ์ รับประกาศเกียรติคุณฯ พระปกเกล้า ประจำปี 2552 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ได้รับรางวัล 2 ด้าน ได้แก่
1. รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552   ด้านความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
 ซึ่งเทศบาลตำบลกำแพงส่ง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล
และ พิพิทธภัณฑ์พื้นบ้านละงู เข้าร่วมความเป็นเลิศด้านดังกล่าวฯ
2. รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ซึ่งเทศบาลได้ส่งโครงการตลาดนัดธรรมะ และ การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง  

โดยรางวัลพระปกเกล้านั้น เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   ด้วยรางวัลดังกล่าวที่ได้รับ ทางเทศบาลตำบลกำแพงต้องขอขอบพระคุณพี่น้อง ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือ และร่วมดำเนินงานต่างๆ ด้วยดีตลอดมา..ทำให้นำเทศบาลตำบลกำแพงก้าวสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2552วันที่ : 9 พ.ย. 2552 เวลา : 17:15:16
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย