จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 476
ทั้งหมด : 3,622,651

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับท้องถิ่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

เทศบาลตำบลกำแพง มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง คือ 1. มาตรการยกระดับเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันพื้นที่โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตาสับปะรดในลักษณะรวงผึ้ง 2.การดำเนินงานศูนย์แยกกักในชุมชน(ศูนย์พักคอย) ระดับตำบล COMMUNITY ISOLATION 3.มาตรการจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 29 ต.ค. 2564 เวลา : 15:05:37


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย