จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 305
ทั้งหมด : 4,227,527

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น.

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 22 มิ.ย. 2565 เวลา : 07:43:30


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย