จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 808
ทั้งหมด : 4,464,310

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

#ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ 2565 และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ของเทศบาลตำบลกำแพง คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้

ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง

#สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

#สำนักปลัดเทศบาล

📷#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 พ.ย. 2565 เวลา : 10:07:18
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย