จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 24
ทั้งหมด : 4,464,343

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 7/2565

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลตำบลกำแพง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง (ชั้น 2)

#เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

#เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

- ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกอง

- รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด)

#เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักปลัด)

2. การดำเนินงานตามโครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู La-Ngu Food Festival (สำนักปลัด) 3. การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

#สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง

📷#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 พ.ย. 2565 เวลา : 10:38:48
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย