จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 273
ทั้งหมด : 4,122,522

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบ

รายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

ตามที่ จังหวัดสตูลแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( lntegrilty & Transparency Assessment: ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นให้ความสำคัญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณพ.ศ 2565ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตามคู่มือแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (OIT) ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน 2565 นั้นวันที่ : 16 ม.ค. 2566 เวลา : 11:02:59


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย