จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 374
ทั้งหมด : 4,227,596

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อดำเนินการติดตาม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง รองนายเทศมนตรีตำบลกำแพง สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 20 เม.ย. 2566 เวลา : 16:21:38
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย