จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 294
ทั้งหมด : 4,227,516

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : กิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

กิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต

❌คำกล่าวการแสดงเจตนารมณ์🙅🏼🙅🏻‍♀️

ข้าพเจ้า.......(กล่าวชื่อตนเอง)......

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า

จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ให้สัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย

และถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

รวมถึงจะไม่ใช้อำนาจ

ในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ

จะยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรม

จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

จะปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

หากปฏิบัติหน้าที่

เกิดความผิดพลาด บกพร่อง

ยินยอมรับผิด ในผลของการกระทำ

ตามที่ระเบียบกฎหมายวางไว้

🙅🏻‍♂️พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต🙅🏻‍♀️

--------------------------------------------------------------------------------------

🟠เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงมีผลคะแนน 95.84 คะแนน อยู่ในระดับ AA เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน + 6.19 คะแนน รายละเอียดแยกเป็นตัวชี้วัด ดังนี้

#1แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งวัดการประเมินจากพนักงานเทศบาล ประกอบด้วยตัวชี้วัดและผลคะแนนจากการประเมินดังนี้

- ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 98.78 คะแนน

- ตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 96.72 คะแนน

- ตัวชี้วัด 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนน 95.96 คะแนน

- ตัวชี้วัด 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 96.87 คะแนน

- ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 98.15 คะแนน

#2แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

- ตัวชี้วัด 6 คุณภาพดำเนินงาน ได้คะแนน 95.12 คะแนน

- ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 95.55 คะแนน

- ตัวชี้วัด 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 93.27 คะแนน

#3แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

- ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 91.28 คะแนน

- ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน

#สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

#สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง

📷#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 26 เม.ย. 2566 เวลา : 11:55:46


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย