จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 367
ทั้งหมด : 2,663,486

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภา และเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                       ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๙ ในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินห้องน้ำห้องส้วมบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 24 มิ.ย. 2559  เวลา : 11:54:56