จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 386
ทั้งหมด : 2,663,505

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                     ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ   สมัยที่สาม  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เป็นต้นไป    มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน   ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

                  เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  ๒๕๕๘  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 15 ก.ค. 2559  เวลา : 17:21:52