จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 392
ทั้งหมด : 2,663,511

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภา และเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 10 ส.ค. 2559  เวลา : 22:31:16