จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 395
ทั้งหมด : 2,663,514

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภา และร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่ค้างพิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ 

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 19 ส.ค. 2559  เวลา : 13:09:50