จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 413
ทั้งหมด : 2,775,404

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560
รายละเอียด :

                  ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง     จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  ๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                             ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 17 ก.ค. 2560  เวลา : 15:55:07