จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,563
ทั้งหมด : 3,036,961

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี 2561
รายละเอียด :

                    ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐   เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  ๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                  ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 16 พ.ค. 2561  เวลา : 19:14:16