จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 88
ทั้งหมด : 3,035,487

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                         ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖๑ ในวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการเพื่อรับทราบ การส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา)  พิจารณาญัตติ ขอต่อสัญญากู้เงินเครดิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากครบสัญญา ของสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง และญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                         ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561  เวลา : 19:28:02