จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 956
ทั้งหมด : 2,799,837

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองช่าง และกองการศึกษา พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 8 ส.ค. 2561  เวลา : 11:32:12