จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 84
ทั้งหมด : 3,270,206

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
รายละเอียด :

 

                       ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ที่ค้างพิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ 

                       ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ***************************************

 เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 20 ส.ค. 2561  เวลา : 11:08:32