จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 92
ทั้งหมด : 3,035,491

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
รายละเอียด :

                     ด้วยสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาวาระที่ ๑ รับหลักการ และปะชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจาณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด เทศบาลตำบลกำแพง  จึงได้สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารที่แนบ)

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 24 ส.ค. 2561  เวลา : 06:45:20