จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 93
ทั้งหมด : 3,035,492

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                       ด้วยเทศบาลตำบลกำ แพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.    ณ   ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติสบทบงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง  ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ  สิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  และ กองการศึกษา

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 21 ก.ย. 2561  เวลา : 14:05:25