จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,526
ทั้งหมด : 3,036,924

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                  ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การติดตาม ประเมินผลแผน และการใช้จ่ายงบประมาณ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รอบเดือนตุลาคม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่วนรวม และพิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง

                 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                     ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 21 ธ.ค. 2561  เวลา : 11:22:45