จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 138
ทั้งหมด : 3,125,190

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายละเอียด :

                       

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก   ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๒  ในวันจันทร์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร    ธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อ พิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  และพิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง และสำนักปลัด

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                         ***************************************

 

                                             เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 20 ก.พ. 2562  เวลา : 17:26:45