จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 61
ทั้งหมด : 3,035,460

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี 2562
รายละเอียด :

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  ๒๕๖๒  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                           ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 5 ก.ค. 2562  เวลา : 14:27:30