จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 259
ทั้งหมด : 3,123,919

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี 2562
รายละเอียด :

                         ด้วยเทศบาลตำบลกำ แพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ   ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน (เรือพร้อมเครื่องเรือ) จากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสตูล ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำแพง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักปลัด   ญัตติสบทบงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด  และญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  และโอนประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด  กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสุขฯ  และกองการศึกษา

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                       ************************

 

 

 เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 16 ก.ย. 2562  เวลา : 06:31:15