จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 82
ทั้งหมด : 3,035,481

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี 2562
รายละเอียด :

                   ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.   ๒๕๖๑-๒๕๖๒) ฉบับทบทวนฯ  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๒ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  พิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ กองช่าง   

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                              ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562  เวลา : 18:59:01