จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 284
ทั้งหมด : 3,123,944

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
รายละเอียด :

                    ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑    ประจำปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง    จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๓  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                  ***************************************

วันที่ : 14 ม.ค. 2563  เวลา : 13:24:35