จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 91
ทั้งหมด : 3,270,213

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี2564
รายละเอียด :

 

 

                                                                    ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง

                            เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖๓

                                                         และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

                                                        ******************************

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๓ และ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔   ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ   สมัยแรก ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓  และ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖๔  ดังนี้

                   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                   ๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓     มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน

                   ๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  ตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓    มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน

                   ๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่     ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน

                   และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                   ๑.  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก    ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

                                                                                        นพดล  พงศ์รัตนศักดิ์

                                                                               (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์)

                                                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง

 

 

วันที่ : 21 ก.พ. 2563  เวลา : 06:10:32