จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,223
ทั้งหมด : 3,532,103

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ปี2563
รายละเอียด :

               

                 ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาและพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                              ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 7 ส.ค. 2563  เวลา : 02:11:09