จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,281
ทั้งหมด : 3,532,161

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี 2563
รายละเอียด :

                  ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓  แก้ไข ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕  ประจำปี ๒๕๖๓  การดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ (สะพานและท่อลอด)  รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (การติดตาม ประเมินผลแผน และการใช้จ่ายงบประมาณ)  พิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน โครงการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล  ตำบลกำแพง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำแพง   ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สำนักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 22 ธ.ค. 2563  เวลา : 21:37:50