จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,286
ทั้งหมด : 3,532,166

ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
รายละเอียด :

ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันจันทร์ที่  20  กันยายน  2564 

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

          2.เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น

          4.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

          เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนที่สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นฯ  ขอรับแบบฟอร์มแบบเสนอประวัติและผลงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง                  โทรศัพท์  0-7470-1597 ต่อ 120 ได้ตั้งแต่บัดนี้ (ในวันและเวลาราชการ) และส่งเอกสารการสมัครไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ก่อนวันศุกร์ที่           14  เมษายน  2564เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 15 ก.พ. 2564  เวลา : 00:31:23