จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 644
ทั้งหมด : 3,827,121

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
รายละเอียด :

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๕   เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ   สมัยแรก ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  ๒๕๖๕  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 6 พ.ค. 2565  เวลา : 12:58:38