จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 242
ทั้งหมด : 4,175,328

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบป
รายละเอียด :

รายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

ตามที่ จังหวัดสตูลแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( lntegrilty & Transparency Assessment: ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นให้ความสำคัญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณพ.ศ 2565ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตามคู่มือแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (OIT) ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน 2565 นั้น

วันที่ : 27 ก.พ. 2566  เวลา : 10:26:38