จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 243
ทั้งหมด : 4,175,329

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล
รายละเอียด :

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลกำแพง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนกำแพงและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ดำเนินการในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามเกณฑ์ดังนี้

1. ระบบคมนาคมขนส่ง เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง โครงข่ายพื้นที่

2. ระบบน้ำอุปโภค บริโภค เช่น ระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและของท้องถิ่น

3. ระบบการระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม

4. ระบบการป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำคลองสายหลัก

5. ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

6. ระบบการรวบรวบและบำบัดน้ำเสีย

7. ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ อาคาร ภูมิทัศน์ต่างๆ

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลกำแพงได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุมัติงบประมาณและทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 4 โครงการ เงินงบประมาณรวม 128,500,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

***#หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกำแพง ในวัน และเวลาราชการ หรือโทร 074-701597 ต่อ 105 (กองช่าง)

🔻โดยมีรายละเอียดดังนี้🔻เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 2 มี.ค. 2566  เวลา : 09:37:45