จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 556
ทั้งหมด : 2,715,820

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ปี 2553
รายละเอียด :

                ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้ง 1  ประจำปี 2553  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2553   เวลา 14.00 น.    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำแพง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง พ.ศ. 2553  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในรายการที่จำเป็น ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553  การขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาละงู เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง  และการขออนุญาตถอนเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกำแพง เลขที่บัญชี 09-6802-34-000815-4  เป็นเงิน 2,000,000  บาท  ซึ่งเป็นเงินค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง

 

                                ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ : 29 ก.ค. 2553  เวลา : 17:18:33