จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 619
ทั้งหมด : 2,715,883

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
รายละเอียด :

         ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔  ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓  การจัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง  พิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๕  และพิจารณาญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองคลัง   

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

***************************************

วันที่ : 24 ก.พ. 2554  เวลา : 13:29:54